Lịch sử phát hành

SINNOVA v15.0.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Đối tác, Điều hành, Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Marketing, Quản lý Bán hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý tài sản, Kho hàng, Timeshare, Mobile app.


SINNOVA v14.7.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Điều hành, Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý tài sản, Resort, Timeshare.


SINNOVA v14.5.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Marketing, Quản lý Bán hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý tài sản, Cổng Đối tác (CP).


SINNOVA v14.3.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý tài sản, Quản lý bán hàng (SHOP).


SINNOVA v14.0.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Đối tác, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý tài sản, Sản xuất & Giá thành, Ứng dụng di động.


SINNOVA v13.7.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Đối tác, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng...và đặc biệt bổ sung cập nhật thêm module mới Timeshare.


SINNOVA v13.5.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý dự án, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý tài sản,...


SINNOVA v13.3.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý dự án, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý tài sản,...


SINNOVA v13.0.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng,...và đặc biệt bổ sung cập nhật nhiều tính năng mới trên Quản lý Dự án.


SINNOVA v12.7.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng,...và đặc biệt bổ sung cập nhật nhiều tính năng mới trên Ứng dụng di động (Mobile App) và API.


SINNOVA v12.5.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Điều hành, Quản lý Mua hàng, Quản lý Tài sản,...và đặc biệt bổ sung cập nhật nhiều tính năng mới trên Quản lý Nguồn nhân lực và Báo cáo & Dashboard.


SINNOVA v12.3.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Điều hành, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng,...và đặc biệt bổ sung cập nhật nhiều tính năng mới trên Ứng dụng di động (Mobile App) và API.


SINNOVA v12.0.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng, Quản lý Tài sản, Quản lý Sản xuất & Giá thành, Quản lý Phân tích dữ liệu, Báo cáo - Dashboard, Ứng dụng di động (Mobile App) và API.


SINNOVA v11.7.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Dự án, Điều hành, Quản lý Tài chính, Quản lý Tài sản, Quản lý Điểm bán hàng (POS), Báo cáo - Dashboard, API và Ứng dụng di động (Mobile App).


SINNOVA v11.5.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Điều hành, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng, Quản lý Tài sản, Quản lý Điểm bán hàng (POS), Báo cáo - Dashboard, API và Ứng dụng di động (Mobile App).


SINNOVA v11.3.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Điều hành, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Kho hàng, Quản lý Tài sản, Quản lý Điểm bán hàng (POS) và Báo cáo - Dashboard.


SINNOVA v11.0.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Điều hành, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Tài sản, Báo cáo - Dashboard và API.


SINNOVA v10.7.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Dự án, Quản lý Danh mục, Điều hành, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Marketing, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng, Quản lý Tài sản, Quản lý Điểm bán hàng (POS).


SINNOVA v10.5.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Dự án, Quản lý Điều hành, Quản lý Nội dung, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng, Quản lý Tài sản, Báo cáo - Dashboard, API.


SINNOVA v10.3.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Điều hành, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng, Quản lý Tài sản, Báo cáo - Dashboard, API.


SINNOVA v10.0.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Sản phẩm, Quản lý quy trình-hoạt động, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng, Quản lý Điểm bán hàng (POS), Salon, Quản lý Tài sản và Báo cáo - Dashboard.


SINNOVA v9.7.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Danh mục, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng, Quản lý Sản xuất - Giá thành, Quản lý Điểm bán hàng (POS), Quản lý Tài sản và Báo cáo - Dashboard.


SINNOVA v9.5.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Marketing, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng, Quản lý Sản xuất - Giá thành, Quản lý Điểm bán hàng (POS), Quản lý Salon, Quản lý Resort, Quản lý Tài sản, Báo cáo - Dashboard, Ứng dụng di động (Mobile App) và API.


SINNOVA v9.3.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Marketing, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Điểm bán hàng (POS), Quản lý Salon, Quản lý Resort và Quản lý Tài sản.


SINNOVA v9.0.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Marketing và Quản lý Tài sản.


SINNOVA v8.9.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Tài chính, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Điểm bán hàng (Pos), Quản lý Tài sản & Thiết bị.


SINNOVA v8.7.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Nội dung, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Marketing, Quản lý Điểm bán hàng (Pos), Quản lý Salon, Quản lý Nhà hàng, Quản lý Tài sản & Thiết bị, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng và Quản lý Kho hàng.


SINNOVA v8.3.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Marketing, Quản lý Điểm bán hàng (Pos), Quản lý Salon, Quản lý Resort, Quản lý Tài sản & Thiết bị và Quản lý Bán hàng.


SINNOVA v8.0.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh tính năng các phân hệ Quản trị Hệ thống, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Marketing, Quản lý Điểm bán hàng (Pos), Quản lý Salon, Quản lý Resort, Quản lý Tài sản & Thiết bị, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng và Quản lý Sản xuất & Giá thành.


SINNOVA v7.9.0

Phiên bản ra đời phát triển thêm các tính năng thuộc phân hệ Quản lý Đối tác, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Marketing, Quản lý Điểm bán hàng (POS), Quản lý Salon, Quản lý Bán hàng, Quản lý Tài sản & Thiết bị, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng và Quản lý Sản xuất & Giá thành. Ngoài ra, phần mềm còn phát triển thêm mô đun Phân tích dữ liệu giúp doanh nghiệp so sánh, phân tích dữ liệu theo nhiều chiều.


SINNOVA v7.5.0

Phiên bản ra hiệu chỉnh thêm tính năng các phân hệ Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Quản lý quy trình hoạt động, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng và Quản lý Tài sản. Ngoài ra, ở phiên bản này có phát triển phân hệ Quản lý Salon.


SINNOVA v7.2.0

Phiên bản ra đời cập nhật các tính năng mới và fix lỗi một số phân hệ như Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Tài chính, Quản lý Marketing, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng và Quản lý Sản xuất & Giá thành.


SINNOVA v7.0.0

Phiên bản ra đời với việc hiệu chỉnh tính năng phần Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Nguồn nhân lực, Quản lý Bán/Mua hàng và Quản lý Sản xuất & Giá thành.


SINNOVA v6.9.0

Phiên bản ra đời hiệu chỉnh, bổ sung thêm tính năng phần Quản trị Hệ thống, Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Tài chính, Quản lý Tài sản & Thiết bị, Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Quản lý Kho hàng và Quản lý Sản xuất & Giá thành.


SINNOVA v6.7.0

Phiên bản ra đời bổ sung tính năng các phân hệ Quản lý Nội dung, Quản lý Nguồn nhân lực và Quản lý Sản xuất & Giá thành. Ngoài ra, ở phiên bản này còn phát triển mô đun mới: Quản lý dự án đầu tư (IPM).


SINNOVA v6.3.0

Phiên bản ra đời phát triển thêm một số tính năng mới phần Quản trị hệ thống, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Nội dung (CMS), Quản lý Tài sản & Thiết bị ,Quản lý Bán hàng, Quản lý Kho hàng và Quản lý Sản xuất & Giá thành, đồng thời bổ sung phân hệ mới Quản lý Resort.


SINNOVA v6.1.0

Phiên bản ra đời với các tính năng mới phần Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Tài chính, Quản lý Tài sản & Thiết bị, Quản lý Bán hàng và Quản lý Mua hàng. Ở lần xuất bản lần này, phần mềm cũng phát triển thêm mô đun mới: Quản lý Kho hàng, Quản lý Nội dung (CMS) và Quản lý Sản xuất & Giá thành.


SINNOVA v5.0.0

Phiên bản ra đời với việc bổ sung tính năng cho các mô đun Quản lý Đối tác, Quản lý Sản phẩm, Quản lý Dự án, Quản lý Quy trình hoạt động, Quản lý Bán hàng, Quản lý Nguồn nhân lực (Tuyển dụng, Đào tạo nhân sự) và Quản lý Tài sản & Thiết bị. Ngoài ra với phiên bản này, phát triển thêm mô đun Quản lý Mua hàng phục vụ cho công tác mua hàng tại doanh nghiệp.


SINNOVA v4.0.0

Phiên bản ra đời với việc hiệu chỉnh tính năng về Quản lý điểm bán hàng (POS), Quản lý Quy trình, hoạt động và Quản lý Dự án. Ngoài ra ở phiên bản có bổ sung các tính năng mới về Quản lý Sản phẩm, Quản lý Tài chính, Quản lý bảo hiểm nhân sự,  Quản lý Marketing, Quản lý Bán hàng và Quản lý Trang thiết bị.


SINNOVA v3.0.0

Phiên bản ra đời phát triển các tính năng mới về Quản lý Đào tạo nhân sự, Quản lý Quan hệ khách hàng, Quản lý Tiềm năng, Quản lý Dự án (Công việc), Quản lý Quy trình, hoạt động (Nhật ký) và Quản lý điểm bán hàng (POS).


SINNOVA v1.0.0

Phiên bản ra đời với các tính năng chính của phân hệ Quản lý Nguồn nhân lực, bao gồm: Quản lý Hồ sơ nhân sự, Quản lý Chấm công và Quản lý Tiền lương.


Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

  • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • T: +84 24 3200 8740
  • F: +84 24 3200 8741
  • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

  • M: +84 98 3991 138
  • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

  • M: +84 98 3991 148
  • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ