Lịch sử phát hành

SINNOVA v9.3.0


Tính năng mới
 • Bổ sung thiết lập cấu hình phần công, lương cho cổng nghiệp vụ SALON.
 • Bổ sung thiết lập cấu hình VoiceIP (tích hợp tổng đài điện thoại).
 • Bỏ cấu hình thiết lập thông tin yahoo messenger, gửi tin nhắn sms qua sim.
 • Bổ sung đọc (import) dữ liệu tổ chức, bộ phận, ngân sách (tài chính), phòng, bảng giá phòng, loại tài sản, nhóm tài sản hỗ trợ thuận tiện cho người dùng tác nghiệp dữ liệu trên phần mềm.
 • Bổ sung service gửi thông báo về tài sản, thông tin điều chuyển tài sản cho tổ chức liên quan.
 • Bổ sung tiện ích cho phép người quản trị hệ thống thực hiện logout người dùng ra khỏi phiên làm việc trên phần mềm.
 • Bổ sung thiết lập sinh mã số toàn cục (áp dụng quy tắc mã chung cho tất cả các tổ chức trên hệ thống).
 • Bổ sung dashboard (bàn làm việc) lịch thanh toán (bán hàng, mua hàng, tài chính) đến hạn, thống kê chứng từ (tài chính, mua, bán, kho) theo tình trạng khởi tạo, chờ duyệt, phê duyệt, hủy.
 • Bổ sung tác vụ tự động (schedule job) nhắc nhở tính khấu hao hàng tháng, tự động khóa sổ dữ liệu cuối ngày, tình hình ngân sách (kế hoạch, đã chi, còn phải chi) hàng tháng, tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.
Fix lỗi
 • Mặc định tổ chức cha khi thêm tổ chức con khi khai báo mới tổ chức (menu Công ty).
 • Thao tác tại tiện ích Khóa sổ (được chọn) dữ liệu .
 • Thao tác xóa nhật ký thông báo.
Tính năng mới
 • Bổ sung trường thứ tự phiếu, định dạng hiển thị (thường, đậm) khi in phiếu công/lương trong mục Thiết lập bảng công/lương.
 • Bổ sung nhập liệu thông tin mặc định khấu hao của tài sản (Phương pháp khấu hao, Số tháng khấu hao, Tỷ lệ khấu hao, Tài khoản hạch toán khấu hao) trong danh mục Loại tài sản.
 • Bổ sung thêm nguồn số liệu (công lương): Số phép đã nghỉ 10 ngày đầu kỳ tính/10 ngày giữa kỳ tính/10 ngày cuối kỳ tính, Tổng thêm giờ ngày thứ 7 (tổng, theo ca, theo tăng ca), Tăng số lượng nguồn số liệu bổ sung lương, Doanh thu Pos cho người thực hiện/người bán, Hoa hồng nhân viên kinh doanh/nhân viên dịch vụ, Quốc tịch của nhân viên.
 • Bổ sung danh mục Loại hạch toán (Tài chính) cho phép hệ thống tự động sinh các hạch toans theo nội dung đã thiết lập tại danh mục.
 • Bổ sung nhập liệu mặc định Khoản mục chi phí nợ, Đối tượng tập hợp nợ cho các định khoản khai báo tại danh mục Hạch toán thường dùng.
 • Bổ sung danh mục Loại phân bổ (Tài chính) cho phép khai báo các kiểu phân bổ (đối tượng, cách thức phân bổ) chi phí.
Fix lỗi
 • Thao tác tiện ích Xóa tất cả ở danh mục Mùa vụ.
 • Hiển thị thông tin đối tượng của danh mục tài khoản (kmcp, đtth, đtlq...).
Tính năng mới
 • Bổ sung lịch sử new letter (email marketing) đã gửi cho khách hàng.
 • Bổ sung lịch sử thông tin các lần mở email marketing của khách hàng.
Tính năng mới
 • Bổ sung phân quyền cho phép chỉ người liên quan đến tài liệu mới được nhìn thấy và tải (download) tài liệu dự án.
Fix lỗi
 • Hiển thị màn hình (form) trắng khi truy cập vào menu Email.
Tính năng mới
 • Bổ sung mặc định loại chứng từ khi đọc (import) dữ liệu số dư kế toán.
 • Bổ sung menu Kế hoạch thanh toán để theo dõi lịch thanh toán gắn với các chứng từ tài chính (như kế hoạch hoàn ứng khi tạm ứng cho nhân viên...).
 • Cho phép người dùng dễ dàng thực hiện tách nhỏ lịch thanh toán.
 • Bổ sung menu Chứng từ thuế cá nhân cho phép quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: Hỗ trợ in chứng từ ngay trên phần mềm.
 • Bổ sung cơ chế cho phép người dùng dễ dàng thực hiện duyệt bảng ngân sách tài chính.
 • Bổ sung menu Phân bổ chi phí cho phép thiết lập các bút toán phân bổ chi phí liên tổ chức (từ tổ chức này phân bổ chi phí cho tổ chức khác).
Fix lỗi
 • Xử lý tự động xóa kế hoạch thanh toán liên quan khi xóa chứng từ tài chính trên hệ thống.
 • Thao tác tiện ích Tập hợp trong menu Ngân sách.
Tính năng mới
 • Hiển thị thông tin máy chấm công trên lưới dữ liệu Theo đõi vào ra.
 • Bổ sung xử lý mặc định kỳ tính xem phiếu công/lương trên cổng ESS là kỳ tháng trước.
 • Bổ sung xử lý cấu hình mặc định làm 1 ca, kế hoạch ca phân 2 ca, chấm công tự động nhận số ca theo kế hoạch (trường hợp này nhận 2 ca thay vì 1 ca mặc định ban đầu).
Fix lỗi
 • Thao tác tiện ích Tạo lập trong menu Quỹ ngày phép trong trường hợp nhân sự đã nghỉ việc, trường hợp tạo lập nghỉ phép của tất cả nhân viên theo tổ chức khi không chọn bảng công trước khi thực hiện.
 • Xử lý quyền truy cập của tài khoản ESS: Khóa quyền truy cập cổng ESS khi nhân sự nghỉ việc.
 • Thao tác đổi mật khẩu của người dùng trên cổng ESS.
 • Thao tác khai báo (tải) ảnh khi thêm mới hồ sơ nhân sự.
 • Thao tác refresh, lưu khi thêm mới số liệu bổ sung lương.
Fix lỗi
 • Thao tác thêm mới marketing list.
 • Xử lý hiển thị liên kết trên nội dung soạn thảo của New letter trường hợp link ảnh từ nơi khác.
 • Xử lý hủy đăng ký nhận email khi người dùng kích vào đường link tương ứng, đính kèm ảnh được lưu trữ tại thư mục Userfiles trên phần mềm.
Tính năng mới
 • Cho phép theo dõi, quản lý kế hoạch thu bán hàng theo đơn đặt hàng.
 • Bổ sung tiện ích tách nhỏ lịch thanh toán tại menu Kế hoạch thu bán hàng.
 • Cho phép quản lý, hiển thị số lần in trên Hóa đơn bán hàng.
 • Cảnh báo trường hợp không hạch toán hoặc hạch toán sai thuế giá trị gia tăng trên Hóa đơn bán hàng.
 • Bổ sung tiện ích kiểm tra lọc trùng thông tin số hóa đơn bán trên phần mềm.
 • Bổ sung tiêu chí tìm kiếm hóa đơn theo tình trạng kê khai thuế giá trị gia tăng: Chưa kê vat, Đã kê vat, Kê sai vat.
Fix lỗi
 • Xử lý tự động xóa kế hoạch thanh toán liên quan khi xóa chứng từ (đơn đặt hàng, hóa đơn bán) trên hệ thống.
Tính năng mới
 • Cho phép theo dõi, quản lý kế hoạch chi mua hàng theo đặt mua hàng.
 • Bổ sung tiện ích tách nhỏ lịch thanh toán tại menu Kế hoạch chi mua hàng.
Fix lỗi
 • Xử lý tự động xóa kế hoạch thanh toán liên quan khi xóa chứng từ (đặt mua hàng, hóa đơn mua) trên hệ thống.
 • Mặc định loại thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn mua theo loại vat mua vào khai báo tại menu Hàng hóa (Sản phẩm).
Tính năng mới
 • Bổ sung tính năng tự động cập nhật ngày kết thúc sửa chữa (bảo trì, bảo hành) tài sản theo thông tin số ngày và ngày bắt đầu.
 • Kiểm tra dữ liệu liên quan đến tài sản trước khi thực hiện thao tác xóa trên phần mềm.
 • Tự động sao chép thông tin nhân viên của phiếu giao nhận khi thực hiện tiện ích Trả trong Cấp phát.
 • Xử lý định khoản tài sản (giảm tại tổ chức chuyển, tăng tại tổ chức nhận) trường hợp thực hiện điều chuyển tài sản liên tổ chức.
 • Bổ sung log cho phép theo dõi lịch sử thay đổi thông tin tài sản.
 • Bổ sung đọc (import) dữ liệu thực tế kiểm kê tài sản dưới dạng file xlsx.
 • Xử lý hạch toán khấu hao trường hợp phân bổ khấu hao liên tổ chức.
Fix lỗi
 • Hiển thị thông tin hiện trạng của tài sản khi thực hiện tiện ích Trả trong Cấp phát.
 • Thao tác Thêm mới thông tin sửa chữa (bảo trì, bảo hành) tài sản.
Tính năng mới
 • Bổ sung cài đặt số lần khách hàng được hưởng chiết khấu sinh nhật trong kỳ (tháng).
 • Hiển thị số tiền còn nợ theo hóa đơn của khách hàng tại menu Quản lý thu ngân.
 • Cho phép sửa, cập nhật thông tin người bán trên màn hình thu ngân.
Tính năng mới
 • Bổ sung menu Chấm công ký cho cổng nghiệp vụ SALON.
Fix lỗi
 • Thao tác tiện ích Nhân viên trong menu Lập lịch.
Fix lỗi
 • Thao tác tiện ích Tìm phòng, Tính giá, Check out, Thanh toán, Thêm khách đoàn trong menu Lễ tân.
 • Thao tác sửa thông tin Lễ tân.
Fix lỗi
 • Xử lý không hiển thị thông tin tài sản đã thanh lý trước kỳ báo cáo trên bảng tính khấu hao tài sản.
 • Hiển thị dữ liệu trên báo cáo tổng hợp lương theo phòng ban (mẫu 1).
 • Hiển thị dữ liệu nhân sự (Cơ quan, phòng ban) theo thời gian trên báo cáo công, lương.

Sản phẩm

Dịch vụ

Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ