Tổng quan

 

Đa dạng tiêu chí phân loại theo loại, theo nhóm, theo tính chất, mục tiêu dự án,... hỗ trợ công tác quản lý, phân loại dự án. Quản lý thông tin cơ cấu dự án: Ban chỉ đạo, giám đốc dự án, trưởng dự án, trợ lý, thành viên. Cho phép người dùng theo dõi lịch sử các mốc thời gian ứng với từng giai đoạn triển khai dự án. Hỗ trợ quản lý tiến độ dự án theo các mốc milestone cụ thể. Hỗ trợ quản lý việc đánh giá dự án sau khi đã hoàn thành dự án (kế hoạch, nhân sự tham gia, kết quả sau khi đánh giá).

Xem demos
Tổng quan

Quản lý Danh mục dự án

Quản lý Danh mục dự án/tập dự án (Portfolio)

 
 • Cung cấp cái nhìn tổng quan về tất cả các dự án với những thông tin quan trọng nhất: Mã, tên, Tiến độ, đèn trạng thái,...
 • Hỗ trợ gom, nhóm dự án trực tiếp trên danh mục, hỗ trợ hiển thị danh mục dự án theo nhu cầu phân loại của người dùng.
 • Hỗ trợ đa dạng các tiêu chí tìm kiếm để hiển thị dự án trong danh mục như: Người dùng, Thời gian, Trạng thái dự án,...
Xem demos

Cơ cấu, ngân sách dự án

 
 • Đơn vị chủ quản, Đơn vị liên quan.
 • Nhân sự dự án: Ban chỉ đạo, Giám đốc dự án, Trưởng dự án, Trợ lý, Điều phối viên, Thành viên, Người liên quan.
 • Tổng quan ngân sách giai đoạn nghiên cứu, ngân sách triển khai, ngân sách thay đổi (CR), ngân sách đã chi.
Xem demos
Cơ cấu dự án

Quản lý Tiến độ dự án

Quản lý Kế hoạch & Tiến độ

 
 • Nhập liệu kế hoạch công việc trực tiếp trên hệ thống hoặc import dữ liệu từ excel, Ms project (xml, mpp).
 • Quản lý kế hoạch và tiến độ chi tiết theo cấu trúc phân cấp (WBS).
 • Quản lý phụ thuộc giữa các công việc: SS (Start to Start), FS (Finish to Start), SF (Start to Finish), FF (Finish to Finish).
 • Theo dõi tiến độ dự án theo % thực hiện được tổng hợp (sum up) từ tiến độ công việc.
 • Theo dõi tiến độ dự án theo mốc mục tiêu, trạng thái, giai đoạn.
 • Theo tổng quan tiến độ thực hiện dự án theo biểu đồ tỷ lệ công việc: Đang thực hiện trong hạn, Đang thực hiện quá hạn, Chưa thực hiện, Hoàn thành.
 • Theo dõi tổng quan tiến độ theo biểu đồ tương ứng mỗi nguồn lực: Chưa thực hiện, Đang thực hiện trong hạn, Đang thực hiện quá hạn, Hoàn thành.
Xem demos

Báo cáo ngày, tuần dự án

 
 • Hệ thống cho phép cập nhật, theo dõi nhật ký/báo cáo thực hiện công việc: Nội dung công việc đã làm trong ngày, Nội dung vướng mắc, Hướng xử lý.
 • Hệ thống cho phép theo dõi, tiến độ triển khai dự án theo tuần dựa trên việc đánh giá các tiêu chí (Nguồn lực, Tiến độ, Phạm vi) của dự án, thông tin các công việc đã thực hiện trong tuần, kế hoạch công việc tuần tiếp theo.
Xem demos
Báo cáo tuần

Phân tích Vấn đề, Rủi ro

Phân tích Vấn đề, Rủi ro

 
 • Hỗ trợ kiểm soát thông tin vấn đề (issue), rủi ro (risk) dự án: Thông tin vấn đề (issue), Người phụ trách, Người phối hợp, Thông tin về giải pháp,...
 • Cho phép một vấn đề phát sinh trong dự án có thể chuyển đổi (convert) thành công việc tương ứng.
 • Hỗ trợ tính năng sao chép vấn đề dự án.
 • Hỗ trợ thông báo (Email, SMS) cho người phụ trách và người phối hợp.
 • Hệ thống tự động lưu lại thay đổi (chức năng ghi Log).
Xem demos

Quản lý Thay đổi dự án

 
 • Theo dõi, quản lý các thay đổi (Change request) về nguồn lực, phạm vi, chi phí, tiến độ của dự án.
 • Tự động cập nhật thay đổi thông tin dự án, danh mục dự án khi yêu cầu thay đổi được Duyệt
 • Hệ thống tự động lưu lại các thay đổi (chức năng ghi Log).
Xem demos
Quản lý Thay đổi dự án

Tài liệu và bàn giao

Quản lý Tài liệu, hồ sơ dự án

 
 • Quản lý toàn bộ tài liệu theo từng dự án.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt tài liệu theo quy trình (work flow) theo các bước đã được người dùng thiết lập. Hỗ trợ thông báo (Email, SMS) liên quan đến các tác vụ phê duyệt.
 • Phân quyền người dùng được thêm/chỉnh sửa/xóa các tài liệu.
 • Mọi thông tin thay đổi tài liệu đều được tự động ghi chép lại (chức năng ghi Log).
 • Quản lý danh mục (check list) hồ sơ, tài liệu dự án cần hoàn thành ứng với mỗi giai đoạn triển khai dự án. Cảnh báo chuyển giai đoan khi chưa hoàn thành hồ sơ của giai đoan.
Xem demos

Quản lý Phụ thuộc dự án

 
 • Hệ thống tự động tập hợp các dự án có sự phụ thuộc với nhau dựa trên một số tiêu chí nhất định.
 • Hiển thị danh sách các dự án phụ thuộc theo mức độ giảm dần sự phụ thuộc.
 • Người dùng hoàn toàn chủ động trong việc tập hợp các dự án liên quan hoặc xóa thông tin phụ thuộc với các dự án khác nếu mức độ phụ thuộc không cao.
 • Hỗ trợ gửi thông báo (Email) cho người phụ trách các dự án tương ứng nếu dự án phụ thuộc có thực hiện thay đổi thời gian, chi phí, nguồn lực.
Xem demos
Quản lý Phụ thuộc nhiều dự án

Theo dõi Sức khỏe (Health check) dự án

Theo dõi Sức khỏe (Health check) dự án

 
 • Tự động lọc ra các dự án có độ rủi ro cao dựa vào báo cáo tuần dự án để tiến hành đánh giá lại sức khỏe (Health check) của dự án đó.
 • Tự động gửi thông báo (Email, SMS) đến người phụ trách Health check khi dự án phát sinh rủi ro.
 • Cho phép người phụ trách Health check thêm thông tin đánh giá sức khỏe dự án: Tình trạng đánh giá, Người đánh giá, Thời gian (bắt đầu/kết thúc), Nội dung chỉ đạo của cấp trên,...
Xem demos

Đánh giá hiệu quả dự án

 
 • Hỗ trợ người dùng quản lý việc đánh giá dự án sau khi đã hoàn thành triển khai dự án: Kế hoạch, Nhân sự tham gia, Kết quả sau đánh giá.
 • Hỗ trợ gửi thông báo nhắc nhở đến hạn, quá hạn triển khai kế hoạch đánh giá hiệu quả cho người phụ trách đánh giá đã khai báo trong cơ cấu dự án.
Xem demos
Đánh giá hiệu quả dự án

Bài học kinh nghiệm

Bài học kinh nghiệm

 
 • Hỗ trợ theo dõi, quản lý các bài học kinh nghiệm được đúc rút ra trong quá trình triển khai các dự án.
 • Cung cấp tính năng Xuất bản (lên Bảng tin nội bộ) cho phép chia sẻ bài học kinh nghiệm cho mọi người dùng hệ thống.
Xem demos

Thảo luận

 
 • Hệ thống hỗ trợ các thành viên chia sẻ, đưa ra ý kiến thảo luận liên quan đến dự án trong suốt quá trình triển khai.
 • Cho phép gán người liên quan được nhắc đến trong thảo luận.
 • Hệ thống tự động gửi thông báo (Email,SMS) cho người liên quan tương ứng.
Xem demos
Thảo luận

Gantt

Timeline và Gantt chart

 
 • Hỗ trợ quản lý tiến độ dự án theo các mốc milestone cụ thể.
 • Cung cấp biểu đồ (Gantt chart) hiển thị trực quan kế hoạch tổng quan của tất cả các dự án.
 • Cung cấp biểu đồ (Gantt chart) hiển thị trực quan kế hoạch chi tiết của một dự án: Chi tiết thời gian, nguồn lực các công việc tương ứng của dự án.
Xem demos

Tiện ích

 
 • Cho phép import từ tệp xlsx, mpp; export dạng xlsx, pdf, mpp,...
 • Sao chép bản ghi.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin dự án.
 • Nhắc nhở dự án đến hạn, quá hạn triển khai.
 • Nhắc nhở dự án đến hạn, quá hạn đánh giá dự án (các dự án rơi vào tình trạng phải health check).
 • Nhắc nhở đến hạn, quá hạn đánh giá hiệu quả dự án.
 • Nhắc nhở công việc quá hạn (x-y) ngày cảnh báo theo cấp độ trong cơ cấu dự án.
 • Nhắc nhở vấn đề (issue) đến hạn, quá hạn (x-y) ngày cảnh báo theo cấp độ trong cơ cấu dự án..
Xem demos
Tiện ích

Báo cáo

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Thông tin dự án, thông tin công việc,...
 • Danh sách: Dự án nhóm theo loại, công việc theo người phụ trách,...
 • Biểu đồ, thống kê: Thống kê dự án theo đơn vị, khối; Thống kê công việc theo đối tác,...
 • Dashboard: Dự án, công việc,...

Phần mềm quản lý văn phòng

SINNOVA-OFFICE: Quản lý quy trình (luồng công việc), dự án, công việc, nhân sự, tài sản, tài liệu, công văn, văn bản.
Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ