Dự án

Quản lý toàn bộ tập dự án được phân theo vai trò tương ứng cơ cấu dự án. Dễ dàng điều phối, xử lý, kiểm soát và phân tích toàn bộ tiến trình thực hiện dự án.

Xem demos Miễn phí Tài liệu Hướng dẫn, Video
Quản lý dự án
Danh mục dự án (Portfolio)

Danh mục dự án (Portfolio)

 • Cung cấp thông tin tổng quan về dự án: % tiến độ, % mục tiêu, tài chính, nguồn lực, đèn dự án, vấn đề (issue), thay đổi (cr).
 • Hỗ trợ gom, nhóm dự án trực tiếp trên danh mục dự án theo tiêu chí: chủ quản, phân loại, phân nhóm, độ ưu tiên, trạng thái,...
 • Hỗ trợ đa dạng tiêu chí tìm kiếm để hiển thị dự án trong danh mục như: nguồn lực, thời gian, trạng thái, ưu tiên.

Cơ cấu tổ chức, tài chính dự án

 • Dự án được quản lý theo đơn vị chủ quản, tổ chức và tổ chức liên quan.
 • Nhân sự phân theo vai trò dự án: bảo trợ dự án, ban chỉ đạo, giám đốc dự án, trưởng dự án, trợ lý, điều phối viên, thành viên, người liên quan.
 • Ngân sách giai đoạn nghiên cứu, ngân sách triển khai, ngân sách thay đổi (CR), ngân sách đã chi.
 • Doanh số kế hoạch, doanh số đã ký, doanh số thực hiện và doanh thu.
Cơ cấu tổ chức, tài chính dự án
Nguồn lực dự án

Nguồn lực dự án

 • Quản lý hồ sơ nhân sự tham gia dự án: kinh nghiệm, chuyên môn, kỹ năng, các dự án đã tham gia.
 • Hỗ trợ tỉ lệ phần trăm nguồn lực tham gia dự án theo vai trò, phân bổ % nguồn lực kế hoạch của thành viên cho các dự án.
 • Hỗ trợ tự động điều chỉnh % nguồn lực kế hoạch khi thay đổi thời gian kế hoạch của dự án.
 • Tự động tập hợp nguồn lực thực tế của các thành viên tham gia dựa trên thời gian thực tế (Timesheet) công việc tương ứng.
 • Hỗ trợ so sánh giữa nguồn lực kế hoạch và thực tế dự án.

Kế hoạch & tiến độ dự án

 • Nhập liệu kế hoạch công việc trực tiếp trên hệ thống hoặc import dữ liệu từ excel, Ms project (xml, mpp).
 • Quản lý kế hoạch và tiến độ chi tiết theo cấu trúc cây phân cấp (WBS).
 • Quản lý phụ thuộc giữa các công việc: SS (Start to Start), FS (Finish to Start), SF (Start to Finish), FF (Finish to Finish).
 • Theo dõi tiến độ dự án theo % thực hiện được tổng hợp (sum up) từ tiến độ công việc.
 • Theo dõi tiến độ dự án theo mốc mục tiêu, trạng thái, giai đoạn.
 • Theo dõi tổng quan tiến độ thực hiện dự án theo tỷ lệ công việc: chưa thực hiện, đang thực hiện trong hạn, đang thực hiện quá hạn, hoàn thành.
 • Phân tích tiến độ thực hiện theo mỗi thành viên: chưa thực hiện, đang thực hiện trong hạn, đang thực hiện quá hạn, hoàn thành.
Kế hoạch & tiến độ dự án
Báo cáo ngày, tuần dự án

Báo cáo ngày, tuần dự án

 • Hệ thống cho phép cập nhật, theo dõi nhật ký/báo cáo thực hiện công việc: Nội dung công việc đã làm trong ngày, vấn đề vướng mắc, hướng xử lý.
 • Hệ thống cho phép kiểm soát đèn tiến độ, đèn nguồn lực, đèn phạm vi và đèn tổng thể dự án hàng tuần, hàng tháng và thời điểm/đột xuất.
 • Hệ thống cho phép kiểm soát tiến độ thực hiện dự án theo tuần dựa trên phân tích công việc đã thực hiện trong tuần, kế hoạch công việc tuần tiếp theo.

Phân tích vấn đề, rủi ro

 • Hỗ trợ xác định được những rủi ro từ thư viện kinh nghiệm trong các dự án đã và đang triển khai.
 • Hỗ trợ tạo vấn đề (issuse) từ rủi ro (risk), sao chép vấn đề.
 • Hỗ trợ kiểm soát tiến trình giải quyết vấn đề.
 • Hỗ trợ chuyển vấn đề thành công việc tương ứng để xử lý.
 • Gửi thông báo email, sms về tình trạng xử lý vấn đề, rủi ro đến người phụ trách dự án.
 • Hỗ trợ lưu lại lịch sử thay đổi (chức năng ghi log).
Phân tích vấn đề, rủi ro
Quản lý thay đổi dự án (CR)

Quản lý thay đổi dự án (CR)

 • Quản lý các thay đổi (change request) về nguồn lực, phạm vi, chi phí, tiến độ của dự án.
 • Hỗ trợ thông báo email, sms cho người phụ trách và người phối hợp.
 • Hỗ trợ gắn quy trình phê duyệt thay đổi theo loại quy trình (workflow).
 • Tự động cập nhật thông tin thay đổi được duyệt lên dự án.
 • Hỗ trợ lưu lại lịch sử thay đổi (chức năng ghi log).

Quản lý hồ sơ, tài liệu dự án

 • Hỗ trợ quản lý và chia sẻ kho tài liệu dùng chung.
 • Quản lý toàn bộ tài liệu theo từng dự án.
 • Hỗ trợ cơ chế phê duyệt tài liệu theo quy trình (workflow).
 • Phân quyền người dùng được thêm/chỉnh sửa/xóa các tài liệu.
 • Quản lý danh mục (check list) hồ sơ, tài liệu dự án cần hoàn thành ứng với mỗi giai đoạn triển khai dự án. Cảnh báo chuyển giai đoan khi chưa hoàn thành hồ sơ của giai đoạn.
 • Hỗ trợ lưu lại lịch sử thay đổi (chức năng ghi log).
Quản lý hồ sơ, tài liệu dự án
Quản lý phụ thuộc dự án

Quản lý phụ thuộc dự án

 • Linh hoạt trong việc tập hợp (tự động xác định dự án liên quan theo các tiêu chi khi khai dự án) các dự án liên quan hoặc xóa thông tin phụ thuộc với các dự án khác nếu mức độ phụ thuộc không cao.
 • Hiển thị danh sách các dự án phụ thuộc theo mức độ giảm dần sự phụ thuộc.
 • Gửi thông báo email cho người phụ trách các dự án liên quan nếu dự án phụ thuộc có thực hiện thay đổi thời gian, chi phí, nguồn lực.

Sức khỏe dự án (Health check)

 • Tự động lọc ra các dự án có độ rủi ro cao dựa vào báo cáo tuần dự án để tiến hành đánh giá lại sức khỏe (health check) dự án.
 • Gửi thông báo email, sms đến người phụ trách health check khi dự án phát sinh rủi ro.
 • Quản lý thông tin chi tiết xử lý các vấn đề khi thực hiện đánh giá sức khỏe dự án.
 • Cho phép tạo công việc để giao xử lý từ các health check.
Phân tích vấn đề, rủi ro
Đánh giá chất lượng dự án

Đánh giá chất lượng dự án

 • Hỗ trợ xây dựng bộ tiêu chí (kpi) theo từng loại dự án.
 • Đánh giá chất lượng dự án theo bộ tiêu chí (kpi).

Đánh giá hiệu quả dự án

 • Quản lý việc đánh giá dự án sau khi đã hoàn thành triển khai dự án.
 • Bộ chỉ tiêu đánh giá được xác lập theo danh mục chương trình, hợp phần.
 • Gửi thông báo email nhắc nhở đến hạn, quá hạn triển khai kế hoạch đánh giá hiệu quả cho người phụ trách đánh giá.
Đánh giá hiệu quả dự án
Bài học kinh nghiệm

Bài học kinh nghiệm

 • Quản lý các bài học kinh nghiệm được đúc rút ra trong quá trình triển khai các dự án.
 • Cung cấp tính năng xuất bản (bảng tin nội bộ) hỗ trợ chia sẻ bài học kinh nghiệm cho mọi người dùng hệ thống.
 • Quản lý thư viện rủi ro làm tư liệu cho triển khai các dự án về sau.

Thảo luận

 • Hỗ trợ các thành viên chia sẻ, đưa ra ý kiến thảo luận liên quan đến dự án trong suốt quá trình triển khai.
 • Hỗ trợ gán người liên quan được nhắc đến trong thảo luận.
 • Gửi thông báo email, sms cho người liên quan tương ứng.
Thảo luận
Tiện ích

Tiện ích

 • Cho phép import từ tệp xlsx, mpp; export dạng xlsx, pdf, mpp,...
 • Sao chép bản ghi.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin dự án.
 • Nhắc nhở dự án đến hạn, quá hạn triển khai.
 • Nhắc nhở dự án đến hạn, quá hạn đánh giá dự án (các dự án rơi vào tình trạng phải health check).
 • Nhắc nhở đến hạn, quá hạn đánh giá hiệu quả dự án.
 • Nhắc nhở công việc đến hạn, quá hạn (x-y) ngày cảnh báo theo cấp độ trong cơ cấu dự án.
 • Nhắc nhở vấn đề (issue) đến hạn, quá hạn (x-y) ngày cảnh báo theo cấp độ trong cơ cấu dự án.

Báo cáo, dashboard

 • Chi tiết: Thông tin dự án, thông tin công việc,...
 • Danh sách: Dự án nhóm theo loại, công việc theo người phụ trách,...
 • Biểu đồ, thống kê: Thống kê dự án theo đơn vị, khối; Thống kê công việc theo đối tác,...
 • Dashboard: Dự án, tài chính, công việc,...
 • Pivot: Dự án, công việc.
Báo cáo, dashboard

Phần mềm quản lý dự án

SINNOVA-PM: Quản lý kế hoạch-tiến độ dự án, công việc, gantt, timesheet, báo cáo công việc, nguồn lực, dự toán, chi phí, rủi ro, đánh giá kết quả dự án giúp Nhà quản lý, Nhân viên thực hiện công việc dễ dàng hơn, nhanh hơn và sáng tạo hơn.
Tổng quan Xem demos Bảng giá
Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ