Asset

Tổng quan

 

Tạo lập, quản lý thông tin chi tiết về tài sản và in tem nhãn hỗ trợ barcode: QR Code, Code 13, ITF, EAN-8, EAN-13, UPC-A, code 39, UPC-E,... Tính toán khấu hao, phân bổ khấu hao tài sản và hạch toán kế toán theo từng đối tượng, khoảng thời gian bất kỳ. Quản lý chi tiết quá trình (lịch sử) của từng tài sản: Điều chuyển, Sửa chữa, Kiểm kê, Thanh lý,...

Xem demos
Tổng quan

Thẻ tài sản

Thẻ tài sản

 
 • Thông tin chi tiết: Thông tin Tài sản, Thông tin Định kỳ, Thông số Kỹ thuật, Thông tin Sử dụng, Thông tin Bảo hành.
 • Thông tin tham chiếu: Hóa đơn mua, Hạch toán.
 • Thông tin khấu hao: Tài khoản, Khoản mục chi phí, tỷ lệ, số năm, phương pháp khấu hao.
 • Thông tin phân bổ: Thiết lập thông tin để hệ thống hỗ trợ tự động phân bổ khi thực hiện tính khấu hao.
Xem demos

Điều chỉnh tài sản

 
 • Theo dõi, quản lý quá trình tăng/giảm tài sản.
 • Thông tin hạch toán ghi tăng/giảm.
 • Thông tin khấu hao: Tài khoản, Khoản mục chi phí, tỷ lệ, số năm, phương pháp khấu hao.
 • Thông tin phân bổ: Thiết lập thông tin để hệ thống hỗ trợ tự động phân bổ khi thực hiện tính khấu hao.
Xem demos
Điều chỉnh

Điều chuyển

Điều chuyển tài sản

 
 • Cho phép thực hiện điều chuyển tài sản giữa các tổ chức: Thông tin tài sản, Thông tin thực hiện điều chuyển (tổ chức, phòng ban, nhân viên), Thông tin nhận điều chuyển (tổ chức, phòng ban, nhân viên).
 • Hỗ trợ hạch toán giảm tài sản tại tổ chức thực hiện điều chuyển: Hệ thống tự động hạch toán tăng tài sản tương ứng tại tổ chức nhận tài sản sau khi điều chuyển.
 • Hỗ trợ gửi thông báo (email) cho người liên quan ở tổ chức nhận về thông tin điều chuyển tài sản.
 • Tự động ngừng trích khấu hao/phân bổ chi phí của tài sản tại tổ chức thực hiện điều chuyển.
 • Hỗ trợ in mẫu biểu (biên bản) điều chuyển tài sản.
Xem demos

Quản lý khấu hao

 
 • Cho phép khai báo thông tin khấu hao, phân bổ cho nhiều đơn vị, tổ chức.
 • Hỗ trợ tự động tính khấu hao.
 • Hỗ trợ phân bổ khấu hao sau khi tính khấu hao.
 • Hỗ trợ tự động hạch toán khấu hao (nội bộ hoặc liên tổ chức).
 • Hỗ trợ kỳ tính khấu hao bất kỳ (nhỏ nhất theo ngày).
 • Hỗ trợ phương pháp khấu hao (áp dụng chung hoặc riêng cho từng tài sản khi khai báo): Đường thẳng, số dư giảm dần.
 • Tự động gửi thông báo (email) nhắc nhở người dùng đến thời hạn cần thực hiện tính khấu hao (hàng tháng) trên phần mềm.
Xem demos
Khấu hao

Điều chuyển

Cấp phát

 
 • Theo dõi thông tin cấp phát/thu hồi sử dụng tài sản trong nội bộ tổ chức: Thông tin tài sản, Thông tin đối tượng nhận tài sản (Phòng ban, Nhân viên...), Trạng thái tài sản,...
 • Hỗ trợ in mẫu biểu (biên bản) cấp phát/thu hồi tài sản.
Xem demos

Sửa chữa

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) bảo trì tài sản: Theo thông tin định kỳ bảo trì tại hồ sơ tài sản và lần thực hiện bảo trì đầu tiên.
 • Theo dõi, ghi chép thông tin bảo hành, bảo trì, sửa chữa.
 • Theo dõi các chi phí bảo hành, bảo trì, sửa chữa.
Xem demos
Sửa chữa

Kiểm định

Kiểm định

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) kiểm định: Theo thông tin định kỳ kiểm định khai báo tại hồ sơ tài sản và lần thực hiện kiểm định đầu tiên.
 • Theo dõi, quản lý kiểm định: Thời gian, chi phí,...
Xem demos

Bảo hiểm

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) mua bảo hiểm: Theo thông tin định kỳ mua bảo hiểm khai báo tại hồ sơ tài sẩn và lần mua bảo hiểm đầu tiên.
 • Theo dõi, quản lý thông tin bảo hiểm: Thời gian, chi phí,...
Xem demos
Bảo hiểm

Kiểm kê

Kiểm kê

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) kiểm kê tài sản: Theo nhóm tài sản, loại tài sản, phòng ban, bộ phận, khu vực/vị trí.
 • Hỗ trợ kiểm kê Nhập tay từng tài sản.
 • Hỗ trợ import dữ liệu kiểm kê (xslx, txt).
 • Hỗ trợ ứng dụng mobile (Android/Ios) kiểm kê và tra cứu thông tin.
Xem demos

Thanh lý

 
 • Quản lý thông tin thanh lý/nhượng bán tài sản: Hội đồng, chi phí,...
 • Hỗ trợ tự động hạch toán giảm tài sản sau khi thanh lý/nhượng bán tài sản.
 • Hỗ trợ in mẫu biểu (biên bản) thanh lý/nhượng bán tài sản.
Xem demos
Thanh lý

Tiện ích

Tiện ích

 
 • Hỗ trợ nhập dữ liệu vào hệ thống (file xlsx, file từ thiết bị kiểm kê).
 • Hỗ trợ kiểm tra dữ liệu liên quan đến tài sản trước khi người dùng thực hiện xóa trên phần mềm.
 • Hỗ trợ log theo dõi lịch sử thay đổi thông tin tài sản.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin tài sản.
 • Cho phép tạo đồng loạt trang thiết bị từ một mã vật tư (nhập theo lô).
 • Tích hợp thiết bị kiểm kê, thiết bị in tem mã vạch.
 • Tích hợp thông báo Email, SMS.
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Danh sách các tài sản phân chia theo Nhóm, Loại, Hiện trạng sử dụng.
 • Danh sách tài sản theo các thông số kỹ thuật.
 • Chi tiết thông tin từng tài sản.
 • Tích hợp Pivot giúp phân tích tài sản theo nhiều tiêu chí: Nhóm, Loại, Hiện trạng, Nguồn vốn, Xuất xứ,...
Báo cáo

ERP solution

SINNOVA-ERP: Overall management solution business dedicated to help businesses operate efficiently and sustainable development!

Demos Price list
Logo

By innovation, we make applications to be updated on technology, intelligent handing processes, beautiful interface. Deep understanding of business process, SINNOVA have been provided overall solutions dedicated enterprise (ERP) help connect the activities and effective than ever.

 • 10th Floor, Sannam Building - Dich Vong Hau, Cau Giay District, Hanoi
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Contact purchases

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Contact support

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ