Manufacturing

Tổng quan

 

Hỗ trợ nhiều hình thức tính giá vốn theo từng loại hàng hóa: Tính giá vốn bình quân, tính đích danh, nhập trước xuất trước,... Cài đặt sử dụng hoặc không sử dụng nhiều thuộc tính như: kho hàng, đơn vị tính qui đổi, kích thước, trọng lượng, hạn sử dụng,.... Sản phẩm cấu trúc BOM đa cấp, linh động trong việc bóc tách, lắp ráp. Cho phép định nghĩa phương thức nhập – xuất giúp tự động hóa công tác hạch toán kế toán.

Xem demos
Tổng quan

Xác lập quy trình sản xuất

Xác lập quy trình sản xuất

 
 • Định nghĩa sản phẩm.
 • Xác lập cấu trúc sản phẩm BOM (hỗ trợ cấu trúc đa cấp/ BOM chứa BOM).
 • Xác định định mức, chi phí nguồn lực, chí phí kế hoạch.
 • Xác lập công đoạn sản xuất: NVL, bán thành phẩm đầu vào; Bán thành phẩm, sản phẩm đầu ra; Phế liệu, tỷ lệ phế; Trang thiết bị, máy móc dây truyền.
Xem demos

Kế hoạch sản xuất

 
 • Hỗ trợ tự động lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch sử dụng máy móc theo qui trình sản xuất.
 • Hỗ trợ tính toán nhu cầu nguyên vật liệu theo lệnh sản xuất hoặc theo giai đoạn sản xuất.
 • Xử lý tình trạng kế hoạch sản xuất: Khởi tạo, chờ duyệt, phê duyệt, từ chối.
 • Cung cấp đa dạng mẫu lệnh sản xuất: cho phép mẫu lệnh sản xuất khác nhau cho các phân xưởng khác nhau.
 • Tích hợp gantt chart theo dõi kế hoạch.
Xem demos
Kế hoạch sản xuất

Điều độ sản xuất

Điều độ sản xuất

 
 • Hỗ trợ phân bổ kế hoạch sản xuất chi tiết tới từng ngày, từng công đoạn, từng lệnh sản xuất.
 • Căn cứ vào bảng điều độ sản xuất và định mức nhân sự, hệ thống hỗ trợ đưa ra bảng kế hoạch nhân sự cho từng công đoạn sản xuất.
 • Đảm bảo công suất thiết kế của từng công đoạn sản xuất.
Xem demos

Kế hoạch nguyên vật liệu

 
 • Hỗ trợ tự động lập yêu cầu NVL theo nhu cầu NVL lệnh sản xuất: Ngày, lệnh sản xuất, công đoạn sản xuất, số lượng yêu cầu, số lượng tồn kho hiện có, trạng thái yêu cầu (cấp mới, cấp bù,...).
 • Tích hợp xuất kho cho sản xuất.
Xem demos
Yêu cầu nguyên vật liệu

Theo dõi tiến độ

Theo dõi tiến độ

 
 • Theo dõi chi tiết theo giai từng giai đoạn: Bán thành phẩm, sản phẩm; Phế liệu; Ca, tổ, nhân công; Kcs.
 • Tích hợp số liệu nhập kho bán thành phẩm, thành phẩm.
 • Tích hợp chấm công sản phẩm.
Xem demos

Giá thành

 
 • Thông tin: Số lượng dở dang cuối kỳ; Tỷ lệ hoàn thành sản phẩm.
 • Xác định chi phí dở dang cuối kỳ.
 • Phương pháp phân bổ chi phí: Theo tài khoản bất kỳ, theo định mức nvl,...
 • Tập hợp số lượng hoàn thành.
 • Tập hợp chi phí phát sinh.
 • Tập hợp giảm giá: Tự động tập hợp từ hạch toán và cài đặt cấu hình.
 • Áp giá thành nhập thành phẩm (phiếu nhập kho thành phẩm).
 • Kiểm kê nguyên vật liệu cuối kỳ.
 • Kết chuyển số lượng giai đoạn, kết chuyển giá thành giai đoạn.
Xem demos
Giá thành

Tiện ích

Tiện ích

 
 • Sao chép bản ghi.
 • Tìm kiếm thông tin theo nhiều tiêu chí.
 • Kiểm duyệt thông tin: Khởi tạo, chờ duyệt, phê duyệt và từ chối.
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Lệnh sản xuất, yêu cầu nguyên vật liệu,...
 • Danh sách: Tổng hợp sản lượng theo công đoạn, tiến độ sản xuất,...
 • Dashboard: Đèn trạng thái sản xuất.
Báo cáo

ERP solution

SINNOVA-ERP: Overall management solution business dedicated to help businesses operate efficiently and sustainable development!

Demos Price list
Logo

By innovation, we make applications to be updated on technology, intelligent handing processes, beautiful interface. Deep understanding of business process, SINNOVA have been provided overall solutions dedicated enterprise (ERP) help connect the activities and effective than ever.

 • 10th Floor, Sannam Building - Dich Vong Hau, Cau Giay District, Hanoi
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Contact purchases

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Contact support

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ