Tổng quan

 

Quản lý kế hoạch tài chính, thu, chi, chi phí và tổng hợp số liệu. Tích hợp sổ sách kế toán với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua sơ đồ hạch toán kế toán để tự động xử lý thông tin.

Xem demos
Tổng quan

Quản lý ngân sách

Quản lý kế hoạch và ngân sách

 
 • Hỗ trợ quản lý, lập dự toán, kế hoạch tài chính.
 • Cho phép lập dự toán theo tháng, loại dự toán, khoản mục chi phí.
 • Hỗ trợ theo dõi, đối chiếu số liệu kế hoạch, đề nghị/yêu cầu và thực tế.
Xem demos

Hạch toán kế toán

 
 • Hệ thống tài khoản cho phép chi tiết tới 16 cấp và 8 thuộc tính đối tượng giúp phân tích sâu, rộng.
 • Hỗ trợ sử dụng nhiều quyết định, nhiều hệ thống tài khoản trên 1 cùng hệ thống.
 • Cho phép cài đặt sơ đồ hạch toán kế toán giúp hạch toán tự động khi phát sinh nghiệp vụ.
 • Tích hợp với tất cả các phân hệ: Pos, bán hàng, mua hàng, kho hàng, tài sản, sản xuất.
Xem demos
Sơ đồ hạch toán

Quản lý chứng từ

Quản lý chứng từ

 
 • Phân loại chứng từ: Phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có,...
 • Quản lý số dư đầu kỳ hoặc khóa số dư năm bất kỳ với hệ thống số liệu liên năm.
 • Quản lý tiến độ thanh toán theo đơn hàng, theo hóa đơn, theo mặt hàng, theo đối tác.
 • Theo dõi đa tiền tệ, đa tổ chức, hợp nhất báo cáo tài chính, số liệu liên năm.
 • Hoạt động: Công việc, lịch hẹn, thảo luận, tài liệu đính kèm gắn liền với chứng từ.
Xem demos

Kế toán tổng hợp

 
 • Bút toán phân bổ: Quản lý, khai báo, tính toán, hạch toán tự động (Theo nhiều tiêu thức) các chi phí cần phân bổ.
 • Bút toán kết chuyển: Quản lý, khai báo, hạch toán kết chuyển tự động chi phí, doanh thu, xác định kết quả kinh doanh theo từng kỳ kế toán.
 • Chứng từ thông báo thuế: Quản lý, cập nhật các chứng từ thông báo của cơ quan thuế đến doanh nghiệp.
 • Quản lý hóa đơn: Khai báo tình hình sử dụng hóa đơn theo kỳ của doanh nghiệp, tự động tính toán cập nhật số hóa đơn đã sử dụng.
Xem demos
Kế toán tổng hợp

Tiện ích

Tiện ích

 
 • Cho phép thêm mới đối tác ngay trên giao diện thêm mới chứng từ.
 • Hỗ trợ sao chép bản ghi, đánh lại mã số chứng từ.
 • Cho phép nạp (import) dữ liệu vào hệ thống (file xlsx) và kết xuất dữ liệu từ hệ thống ra dưới dạng file xlsx, pdf,...
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin: Khách hàng, tài khoản, khoản mục chi phí,...
 • Tích hợp thông báo Email, SMS.
 • Cảnh báo công nợ phải thu, phải trả. Cảnh báo khế ước/giấy nhận nợ đến hạn.
 • Hỗ trợ tùy ý thiết lập công thức báo cáo tài chính.
 • Kiểm duyệt (Approve) thông tin: Khởi tạo, chờ duyệt, phê duyệt, từ chối.
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Chứng từ, hóa đơn,...
 • Danh sách: Sổ tổng hợp công nợ, bảng cân đối kế toán,...
 • Dashboard: Tài chính, tiến độ phải thu,...
 • Pivot: Giúp phân tích tài theo thời gian, tài khoản, khoản mục chi phí,...
Tiện ích

ERP solution

SINNOVA-ERP: Overall management solution business dedicated to help businesses operate efficiently and sustainable development!
General Demos Price list
Logo

By innovation, we make applications to be updated on technology, intelligent handing processes, beautiful interface. Deep understanding of business process, SINNOVA have been provided overall solutions dedicated enterprise (ERP) help connect the activities and effective than ever.

 • 10th Floor, Sannam Building - Dich Vong Hau, Cau Giay District, Hanoi
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Contact purchases

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Contact support

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ