Purchases & Supply

Tổng quan

 

Khép kín quy trình mua hàng từ hoạch định nhu cầu, yêu cầu mua hàng, thu thập chào giá, đơn mua hàng, nhận hàng, hóa đơn, kế hoạch thanh toán. Các khâu trong quy trình mua hàng được kiểm soát bằng quy trình kiểm duyệt (Approve) thông tin.

Xem demos
Tổng quan

Yêu cầu mua hàng

Hoạch định, Yêu cầu mua hàng

 
 • Hoạch định nhu cầu dựa trên kế hoạch kinh doanh, tồn kho, năng lực sản xuất,...
 • Tạo lập yêu cầu: Thông tin yêu cầu, mặt hàng,...
 • Hỗ trợ tập hợp yêu cầu mua hàng từ kế hoạch sản xuất, Lượng tồn kho tối thiểu, tối đa, lượng tồn kho thực tế,...
 • Áp dụng nhiều mẫu yêu cầu khác nhau đáp ứng quy trình.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với yêu cầu mua hàng.
Xem demos

Thu thập chào giá

 
 • Tạo lập chào giá: Thông tin chào giá, thông tin đối tác, sản phẩm,...
 • Hệ thống hỗ trợ convert yêu cầu mua hàng thành chào giá.
 • Hỗ trợ đánh giá đối với các chào giá.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với chào giá.
Xem demos
Chào giá

Đơn mua hàng

Đơn mua hàng

 
 • Tạo lập đơn mua hàng: Thông tin đơn hàng, thông tin đối tác, sản phẩm,...
 • Hệ thống hỗ trợ convert yêu cầu mua hoặc chào giá thành đơn mua hàng.
 • Hỗ trợ đánh giá nhà cung cấp đối với việc thực hiện từng đơn hàng.
 • Hỗ trợ lập lịch thanh toán và theo dõi tiến độ thanh toán từng đơn hàng.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với đơn mua hàng.
Xem demos

Kế hoạch nhận hàng

 
 • Tạo lập phiếu nhận hàng: Thông tin nhận hàng, thông tin đối tác, thông tin sản phẩm, thông tin vận chuyển, thông tin giao nhận, thông tin nhập khẩu,...
 • Hệ thống hỗ trợ convert đơn mua hàng thành phiếu nhận hàng.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với kế hoạch nhận hàng.
Xem demos
Nhận hàng

Hóa đơn mua

Hóa đơn mua

 
 • Tạo lập hóa đơn mua: Thông tin hóa đơn, thông tin đối tác, thông tin sản phẩm, thông tin giao nhận, thông tin nhập khẩu.
 • Hệ thống hỗ trợ convert đơn mua hàng hoặc phiếu nhận hàng thành hóa đơn mua.
 • Lập lịch thanh toán và theo dõi tiến độ thanh toán đối với từng hóa đơn mua hàng.
 • Tự động hạch toán kế toán theo sơ đồ hạch toán kế toán.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với hóa đơn mua hàng.
Xem demos

Kế hoạch thanh toán

 
 • Tự động lên kế hoạch thanh toán theo từng nhà cung cấp, hóa đơn mua hàng dựa trên chính sách.
 • Cho phép tính thưởng/phạt khi thanh toán trước hạn hoặc chậm thanh toán.
 • Hỗ trợ hiển thị lịch thanh toán trực quan theo ngày, tuần, tháng.
 • Cho phép thiết lập đề nghị thanh toán với các thông tin chứng từ, thông tin nhà cung cấp, lịch thanh toán tương ứng.
Xem demos
Kế hoạch thanh toán

Tien ich

Tiện ích

 
 • Tích hợp mã vạch và thiết bị.
 • Cho phép thêm mới đối tác ngay trên giao diện thêm mới chứng từ.
 • Hỗ trợ sao chép bản ghi, đánh lại mã số chứng từ.
 • Cho phép nạp (import) dữ liệu vào hệ thống (file xlsx) và kết xuất dữ liệu từ hệ thống ra dưới dạng file xlsx, pdf,...
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin: Nhà cung cấp, sản phẩm,...
 • Tích hợp thông báo Email, SMS.
 • Hỗ trợ cảnh báo Đơn đặt mua hàng đến hạn, tiến độ thanh toán,...
 • Kiểm duyệt (Approve) thông tin: Khởi tạo, chờ duyệt, phê duyệt, từ chối.
Xem demos

Báo cáo, dashboard

 
 • Chi tiết: Đơn mua hàng, hóa đơn mua hàng,...
 • Danh sách: Đơn mua hàng theo đối tác, hóa đơn vu hàng theo kho,...
 • Dashboard: Đơn đặt mua hàng, hóa đơn mua hàng,...
 • Pivot: Giúp phân tích mua hàng theo Thời gian, Mặt hàng, Nhóm mặt hàng, Hình thức mua,...
Báo cáo

ERP solution

SINNOVA-ERP: Overall management solution business dedicated to help businesses operate efficiently and sustainable development!

Demos Price list
Logo

By innovation, we make applications to be updated on technology, intelligent handing processes, beautiful interface. Deep understanding of business process, SINNOVA have been provided overall solutions dedicated enterprise (ERP) help connect the activities and effective than ever.

 • 10th Floor, Sannam Building - Dich Vong Hau, Cau Giay District, Hanoi
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Contact purchases

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Contact support

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ